Missie, visie en ambitie

Missie

Bouwgroep Nederland wil een van Nederlands beste bouwondernemingen zijn, die bekend staat om zowel de gebundelde kracht als de lokale dienstverlening. Door verantwoordelijkheid te nemen voor mens en milieu kan de Groep beantwoorden aan de verwachtingen van zowel huidige als toekomstige belanghebbenden in een wereld van snel voortschrijdende economische, politieke en ecologische veranderingen.

Visie

Een aantal wereldwijde trends geeft richting aan de ontwikkelingen op lange termijn. De bestaande voorraad van de gebouwde omgeving bepaalt voor een groot deel de Europese energiebehoefte. Klimaatverandering – en het bereiken van een ommekeer – heeft aanzienlijke consequenties voor ontwerp en bouw van gebouwen. De houding ten opzichte van gezondheid en welzijn wijzigt zich van vraag naar gezondheidszorg en welzijn naar het aanpassen van de persoonlijke levensstijl. De steeds veranderende maatschappij verwacht een actieve bijdrage van de groep, niet alleen door producten en diensten te leveren, maar eerst en vooral door de wijze waarop werkmaatschappijen deelnemen aan het bouwproces en verantwoordelijkheid nemen voor de gevolgen van hun activiteiten.

Ambitie 2020

 • Stevig en onafhankelijk
 • Winstgevende nichemarkten voor Nederland en Europa
 • Volledig pakket aan producten en diensten
 • Betrokken bij projecten vanaf de eerste stadia
 • Solide financiële structuur
 • Kennis en ervaring beschikbaar in de gehele Groep
 • Sterke, gedecentraliseerde structuur
 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen
 • Eén trots merk: Bouwgroep Nederland

Doelstellingen 2010-2012

Bouwgroep Nederland opereert op de Nederlandse in de markt, nationaal en lokaal niveau. Op Europees en nationaal niveau bedient de groep grote opdrachtgevers en is betrokken bij omvangrijke en complexe projecten, waarbij sprake is van gecontroleerde acceptatie van risico’s.

Bouwgroep Nederland beschikt over een uitgebreid regionaal netwerk. Lokale vestigingen kunnen gebruikmaken van de expertise die in de gehele groep aanwezig is

De kern van Bouwgroep Nederland strategie, Bouwgroep Nederland bundelt alle krachten om de doelstellingen te bereiken. Bouwgroep Nederland wil de aandeelhouders een solide winst bieden die resulteert in een aantrekkelijk dividend en een waardevermeerdering van de aandelen.

De financiële doelstellingen voor 2012 zijn:

 • Resultaat vóór belastingen van 4%.
 • Solvabiliteit die toeneemt tot ten minste 25%
 • Rendement op eigen vermogen van minimaal 20%.

Bouwgroep Nederland streeft een gezonde groei van de activiteiten na. Daarbij heeft het versterken van de aanwezigheid van Bouwgroep Nederland in alle thuismarkten de hoogste prioriteit. De tweede prioriteit betreft het opvullen van Bouwgroep Nederland activiteitenmatrix. De derde prioriteit is het ontwikkelen van nieuwe concepten of producten in segmenten met groeimogelijkheden. Ook kijkt Bouwgroep Nederland naar bouw gerelateerde partijen welke zij kan overnemen teneinde de expertise, kennis en omzet van de groep te versterken.

Dit beleid steunt op vier pijlers:

 1. Vakmanschap op alle niveaus blijft de basis voor het primaire proces vormen. Bouwgroep Nederland ontwikkelt zich gestaag tot een organisatie van professionals. Dit betekent toepassing van creativiteitstechnieken.
 2. Alle medewerkers dienen de kennis en ervaring die breed in de Groep aanwezig is te kunnen inzetten en zo de slagkracht van Bouwgroep Nederland te vergroten. Het potentieel van de groep (mensen, kennis, vakmanschap en materieel) dient ten volle te worden benut.
 3. Human Resources Management zal zorgen voor voldoende vakbekwaamheid en het ontwikkelen van managementpotentieel op elk niveau van het bedrijf. Hierbij gaat aandacht uit naar de ontwikkeling van vaardigheden en verbreding van kennis, de diversiteit van het personeelsbestand, alsook naar werving en selectie.
 4. Het beleid ten aanzien van maatschappelijk verantwoord ondernemen zal zich toespitsen op het bevorderen van een goede gezondheid en veilige werkomstandigheden in het gehele bouwproces, het verminderen van de ‘CO2-voetafdruk’ en op afvalverwerking.