Het is de visie van de raad van bestuur dat Bouwgroep Nederland projecten ontwikkelt, ontwerpt, bouwt en beheert die voorzien in maatschappelijke behoeften, met respect voor mens en milieu. Iedere medewerker van Bouwgroep Nederland heeft hierin een specifieke eigen verantwoordelijkheid. Realisering van het beleid vereist een goede samenwerking en voortdurende inzet en betrokkenheid.

Het management vervult hierbij een voorbeeldfunctie. De raad van bestuur van Bouwgroep Nederland heeft kernpunten vastgesteld ter verbetering van de veiligheidsprestatie. Deze kernpunten dienen te worden gezien in aanvulling op en in samenhang met de door de raad van bestuur vastgestelde gedragscode.

veiligheid

Visie

Bouwgroep Nederland streeft ernaar te behoren tot de beste bedrijven in de bouwindustrie. Om dit doel te bereiken, moet Bouwgroep Nederland behalve over goede organisatorische structuren en managementsystemen ook beschikken over effectief management.

Integraal onderdeel van het streven van Bouwgroep Nederland om tot de beste bedrijven te behoren vormt de wil om op alle aspecten op het gebied van veiligheid en gezondheid te excelleren.

Werkmaatschappijen van Bouwgroep Nederland hanteren uitgebreide veiligheids-managementsystemen en werken voortdurend aan de verdere ontwikkeling hiervan met het oog op permanente verbetering van de veiligheids- en gezondheidsprestaties in de Groep.

Kernpunten

De raad van bestuur van Bouwgroep Nederland heeft kernpunten vastgesteld ter verbetering van de veiligheidsprestatie. Deze kernpunten dienen te worden gezien in aanvulling op en in samenhang met de door de raad van bestuur vastgestelde gedragscode.

  • Bedrijfsongevallen, arbeidsongeschiktheid en gezondheidsklachten ten gevolge van het werk zijn vermijdbaar;
  • Persoonlijk letsel en schade aan gezondheid, milieu en eigendommen kunnen worden voorkomen;
  • Gevaren, die risico’s voor veiligheid en gezondheid inhouden, zijn ontoelaatbaar en moeten door beheersmaatregelen tot een aanvaardbaar niveau worden teruggebracht;
  • De directie van elke werkmaatschappij is verantwoordelijk voor de implementatie van het Bouwgroep Nederland veiligheids- en gezondheidsbeleid in haar organisatie;
  • Permanente en systematische verbeteringen vormen een integraal onderdeel van het veiligheids- en gezondheids-managementsysteem van elke werkmaatschappij;
  • Bouwgroep Nederland -medewerkers geven geen onveilige opdrachten en weigeren onveilige opdrachten van derden.

Veiligheidsbeleid van Bouwgroep Nederland

Het is de visie van de raad van bestuur dat Bouwgroep Nederland projecten ontwikkelt, ontwerpt, bouwt en beheert die voorzien in maatschappelijke behoeften, met respect voor mens en milieu.

Met ‘mens’ bedoelen wij iedereen die betrokken is bij de activiteiten van de Groep: eigen en tijdelijke medewerkers, opdrachtgevers, ontwerpers, co-makers, leveranciers, onderaannemers, kopers, omwonenden en publiek. ‘Milieu’ betreft ons aandeel in verantwoord beheer van de natuur en de leefomgeving. Dit betekent dat het beleid van Bouwgroep Nederland en de tot degroep behorende maatschappijen erop gericht is om alle werkzaamheden zodanig uit te voeren dat niet alleen wordt voldaan aan de wettelijke vereisten maar dat tevens:

  • Elke vorm van persoonlijk letsel en schade aan de gezondheid van mensen wordt voorkomen;
  • Voldaan wordt aan de eisen, wensen en verwachtingen van de opdrachtgever;
  • Nadelige gevolgen voor het milieu en schade aan eigendommen van onszelf of anderen worden voorkomen;
  • De bedrijfsprocessen beheerst verlopen en voortdurend worden verbeterd;

Iedere medewerker van Bouwgroep Nederland heeft hierin een specifieke eigen verantwoordelijkheid. Realisering van het beleid vereist een goede samenwerking en voortdurende inzet en betrokkenheid. Het management vervult hierbij een voorbeeldfunctie. Wij vertrouwen erop dat iedereen dit beleid zal ondersteunen en uitdragen.

Benieuwd naar de mogelijkheden?